loader image
เกี่ยวกับ Social Value International (SVI)

               Social Value International (SVI) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการประเมินคุณค่าจากผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการจัดการผลกระทบ (Impact Management) โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลกับเครือข่ายระดับชาติทั้ง 25 ประเทศทั่วโลกและมีสมาชิกมากกว่า 45 ประเทศที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระหว่างประเทศ อาทิ OECD, UNDP และมีส่วนร่วมในโครงการการจัดการผลกระทบ (Impact Management Project : IMP) เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการจัดการผลกระทบ

               การประชุม Social Value Matters conferences จัดทำขึ้นและส่งมอบให้สมาชิกทั่วโลกได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่สามารถช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นบวกมากขึ้น

เกี่ยวกับ Social Value Thailand (SVTH)

               สถาบัน Social Value Thailand ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 700 องค์กรใน 25 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment : SROI) โดยมีความมุ่งมั่นในยกระดับ “คุณค่าทางสังคม” เข้าสู่กระบวนการบริหารดำเนินงาน การตัดสินใจ และการประเมินผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติ ในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการสนับสนุนไปสู่การสร้างมูลค่าทางสังคม ควบคู่กับการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ

               เครือข่ายทั่วโลกของ (Social Value Network) Social Value International ประกอบด้วยองค์กรอิสระและเป็นผู้นำในท้องถิ่นซึ่งทำงานในระดับแนวหน้าของคุณค่าทางสังคมและการจัดการผลกระทบ เราทุกคนมารวมกันภายใต้ชุดหลักการและค่านิยมร่วมกันเพื่อช่วยให้เราบรรลุพันธกิจร่วมกัน โดยเรามี Social Value Network ดังนี้

Social Value Matters 2021

               จากความสำเร็จของการประชุมที่จัดขึ้นใน ลอนดอน (London) มิลาน (Milan) อิสตันบูล (Istanbul) ไทเป (Taipei) และโตรอนโต (Toronto)

               การจัดสัมมนา Social Value Matters 2021 ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Social Value International (SVI) และ Social Value Thailand (SVTH) ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ จากทุกมุมโลกสามารถเข้าชมงานสัมนาที่จะมีวิทยากรชั้นนำจากสมาชิก Social Value International และเครือข่ายกว่า 25 ประเทศ ทั้งที่มาจากแหล่งทุน สถาบันการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรฝ่ายความยั่งยืน และผู้ที่ลงมือขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังจากทุกสารทิศ ซึ่งจัดโดย Social Value Thailand เครือข่ายทั่วโลก โดยเป็นการเสวนาในรูปแบบ Roundtables การจัดการอบรมให้ความรู้ การนำเสนอบทความงานวิจัย และกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ที่รวบรวมประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือภูมิภาคที่ดำเนินการ ด้วยการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความเสี่ยง ความเป็นผู้นำ และเครื่องมือหรือแนวทางการแก้ไขที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของการลงมือทำให้คำนึงถึงคุณค่าทางสังคมมากขึ้น

               ด้วยระยะเวลากว่า 8 ปีในดำเนินการในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังไม่มีประเทศใดที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้กับอนาคตที่มีความผันผวน(Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ COVID-19 แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วต่อความท้าทายขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องเผชิญ

               Social Value Matters 2021 จึงจัดขึ้นจากความตั้งใจในการร่วมมือที่จะมีการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน พวกเราในฐานะหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนสังคมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในการแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะด้านความสนใจต่อประเด็นโลกในศตวรรษที่ 21 และสิ่งที่คาดหวังให้เกิดในงานสัมมนาปี 2021 นี้ เพื่อให้ตรงประเด็น ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสังคม และสะท้อนให้ถึงความหลากหลายของการขับเคลื่อนที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ประเด็นสำคัญ

 • ACCOUNTING FOR VALUE LEADING OUR TRANSITION TO SUSTAINABLE WORLD

วิสัยทัศน์ที่สำคัญในปัจจุบัน คือ การสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ที่ผู้คนและโลกได้รับความเคารพ เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่และหวังว่าจะได้เห็นโลกนี้เป็นจริงภายในปี พ.ศ. 2573 Social Value Matters 2021 จะรวบรวมผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนจากภาคการลงทุน
ภาคการศึกษา ภาครัฐ หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย ภาคเอกชน และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้

 • SUCCESSFUL ACCOUNTING VALUE IN THE21ST CENTURY WITH SIGNIFICANT TOOLS FOR TRANSITION

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาความเป็นอยู่ที่ดี และปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบก็มีขึ้นเพื่อจัดการ การประชุมสัมมนา SVM2021 มีความประสงค์ที่จะผลักดันให้ผู้เข้าร่วมเกิดทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อต่อยอดและนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น ในงานนี้ได้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ยั่งยืน โดยการแบ่งปันกรณีศึกษาจากเหล่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

 • ACCOUNTING FOR SOCIAL VALUE (4P)

ขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

 • Principles – Using the Social Value Act to lead the transition
 • People – Stakeholder Capitalism
 • Practice – Community Building to Best Practice
 • Power – Lead to better decision making for impact data
 • COLLECTIVE ACTIONS

แนวร่วมปฏิบัติที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนในภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดขยายผลในของการชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมให้ไปสู่การปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ด้านการศึกษา (Academic)
 • ด้านชุมชน (Community)
 • ด้านลูกค้า (Customers)
 • ด้านการสื่อสาร (Medias)
 • ด้านกำลังคน (Individuals Power)